Pravila korišćenja

Sadržaj i usluge

TASTER svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim video, foto i tekstualnim sadržajima. Korišćenje pomenutih omogućeno je u skladu sa ovim uslovima i pravilima.

TASTER zadržava pravo ukidanja i promjene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja TASTERA, kao i svih drugih segmenata koji su sastavni dio TASTERA, bez obaveze prethodne najave i naknadnog obavještenja.

Komentari čitaoca

Čitaoci mogu u svakom trenutku da komentarišu vijesti i iznesu svoje mišljenje u pogledu istih.

Korisnik je dužan da se pridržava sljedećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

 1. Povređuje, lišava ili ugrožava autorska, imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica,
 2. Povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti,
 3. Je obmanjujući i neistinit,
 4. Je namijenjen djeci ili koji se može smatrati namijenjenim djeci, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti djece na internetu,
 5. Je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički,
 6. Promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe,
 7. Je nasilan ili prijeteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju prijetnju prema bilo kom licu ili entitetu,
 8. Promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstancije.

TASTER zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obavještenja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju a za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za TASTER.

Ne smije se prilagođavati i neovlašćeno pristupati TASTERU ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa TASTEROM.

Redakcija TASTERA zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni i o tome nije dužna da daje obrazloženja.

Zaštita privatnosti podataka

TASTER može prikupljati informacije ili lične podatke koji su automatski generisani ili obezbijeđeni od strane posjetilaca ili korisnika TASTERA (u daljem tekstu: podaci o korisnicima).

Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

TASTER poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

TASTER može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika TASTERA, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Cookies

Cookies su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe boljem funkcionisanju TASTERA.

Cookies se koriste u različite svrhe koje uključujući sljedeće:

 1. Praćenje preferencija, kao što su adresa ili lokalni poštanski broj koji unosite;
 2. Pristup informacijama kada se korisnik prijavi, tako da se može pružiti personalizovan sadržaj;
 3. Prikaz najprikladnijih reklama na osnovu interesa i aktivnosti posjetioca/korisnika na našem sajtu;
 4. Pomoć u poboljšavanju usluga detaljnom analizom i procjenom posjeta i korišćenja usluga.

U standardnoj postavci, vaš računar prihvata Cookies, a ukoliko ih želite isključiti, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice.

Linkovi na druge web stranice i oglašavanje

TASTER sadrži informacije i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koji će se, kad god je to moguće, kao takvi označiti.

TASTER nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama te se odriče svake odgovornosti koja je u vezi sa sadržajem na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

TASTER nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na TASTERU kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na TASTERU.

Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na TASTERU i izvan njega isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te TASTER nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Lična, autorska i druga prava

Sadržaj na TASTERU može biti zaštićen autorskim pravima.

Sadržaj objavljen na TASTERU ne smije se reprodukovati, distribuisati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka TASTERA, niti na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta TASTERU ili bilo kom trećem licu.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na TASTERU povređuje lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede.

Obavještenje o eventualnoj povredi mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti, kao i lokaciju (URL) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju sadržaja koji je povrijeđen, zajedo sa uputstvima za otklanjanje istih.